Wedstrijdreglement Moederdagactie 2023

 

Artikel 1: Organisatie.

De “Moederdagactie 2023” wordt georganiseerd door de V.Z.W. Handelscentrum Geraardsbergen, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 209.

De organisatie van de wedstrijd gaat uit van de V.Z.W. zonder dat één of meerdere bestuursleden of leden hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

De organisatie van de wedstrijd behelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis waarbij de V.Z.W. zich ertoe verbindt alle mogelijke inspanningen te leveren om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig de onderstaande bepalingen van het reglement maar waarbij zij niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer door overmacht of andere bijzondere omstandigheden daarvan moet worden afgeweken.

De geest van de wedstrijd is promotie van de activiteiten van het Handelscentrum op een ongedwongen en vriendschappelijke basis.

Artikel 2: Looptijd van de wedstrijd.

De wedstrijd loopt respectievelijk van 08/05/2023 tot 13/05/2023. Deelnemen kan zolang de voorraad deelnemingsformulieren strekt. Trekking van de winnaars en verdelen van de cadeaubonnen gebeurt op zaterdag 13 mei na
18 uur.

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of andere bijzondere omstandigheden buiten haar wil de duur van de wedstrijd aangepast moet worden.

Over de actievoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd en deelnemen  aan de wedstrijd.

·         In de periode van de looptijd van de wedstrijd ontvangen klanten bij de leden van het handelscentrum een deelnemingsformulier. Op dit deelnemingsformulier vermeldt de deelnemer zijn naam en telefoonnummer en de boodschap voor de moeder.

·         De klant kan zijn deelnemingsformulier deponeren in de gouden bus, die zal opgesteld staan in de hall van kledingzaak Gaetan, Grotestraat 54, Geraardsbergen. Een klant kan meerdere deelnemingsformulieren deponeren in de gouden bus.

·         Handelaars-leden van het Handelscentrum zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

·         Op de zaterdag 13 mei 2023 zullen vijf winnende deelnemingsformulieren getrokken worden. De deelnemingsformulieren moeten ten laatste op de zaterdagavond (om 17 uur) voor de trekking in de bus gedeponeerd zijn.

·         Elke winnaar ontvangt een cadeaubon voor een ontbijtmand voor 4 personen. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan worden verzocht om zijn/haar identiteit te tonen.

·         De cadeaubons zijn niet inwisselbaar voor contanten.  

·         Het Handelscentrum behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden, de gegevens niet volledig zijn ingevuld of onleesbaar zijn.

Artikel 4: Lijst van de deelnemende handelaars.

·         De lijst van leden die deelnemen aan de wedstrijd zal terug te vinden zijn op de website, www.handelscentrum.org. De lijst der leden van het Handelscentrum wordt als bijlage bij onderhavig reglement gevoegd.

 

Artikel 5: Te winnen prijzen.

 

·         Vijf bons voor een ontbijtmand voor 4 personen, te besteden bij de op de bon aangeduide handelaar.  

·         De aankoopbons blijven twee maand geldig (tot 30 juni 2023). De cadeaubons zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

 

Artikel 6: Privacy.

·         Door invulling van een deelnemingsformulier geven de deelnemers toestemming aan de organisatie om hun gegevens te gebruiken voor de noodwendigheden verbonden aan deze wedstrijd (contactname met de winnaars) en voor publicitaire doeleinden welke evenwel beperkt blijven tot vermelding van de naam, voornaam en foto van de winnaar op de facebook-pagina van de organisatie alsmede tot publicatie daarvan in lokale media.

·         De organisatie verklaart uitdrukkelijk de gegevens van de deelnemers, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld staat m.b.t. de uiteindelijke winnaar, niet te zullen gebruiken voor publicitaire doeleinden noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van haar leden of van derden.

·         Hoewel de organisatie zich er expliciet toe verbindt geen lijst van deelnemers aan de wedstrijd bij te houden, kan iedere deelnemer vragen dat zijn/haar gegevens vernietigd worden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@handelscentrum.org.

·         Met uitzondering van een lijst van de winnaars worden geen gegevens bijgehouden. Deze lijst zal evenwel slechts bijgehouden worden voor een periode van 5 jaar, en dit louter met het oog op hetgeen vermeld staat in artikel 5 van dit reglement, waarna deze vernietigd wordt.

·         Na de trekking de deelnemingsformulieren worden vernietigd.

Artikel 7: Publicatie.

Een kopie van dit reglement zal ter inzage gepubliceerd worden op de website van de V.Z.W.: www.handelscentrum.org. en ter inzage liggen bij de deelnemende handelaars.

Het Bestuur van Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.,

Rob Van Tilborgh
Voorzitter

Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.
Buizemontstraat 209 – 9500 Geraardsbergen – info@handelscentrum.org