Wedstrijdreglement Herfstopendeuractie 2023

Artikel 1: Organisatie.

De “Herfstopendeuractie 2023” wordt georganiseerd door de V.Z.W. Handelscentrum Geraardsbergen, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 209.

De organisatie van de wedstrijd gaat uit van de V.Z.W. zonder dat één of meerdere bestuursleden of leden hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

De organisatie van de wedstrijd behelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis waarbij de V.Z.W. zich ertoe verbindt alle mogelijke inspanningen te leveren om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig de onderstaande bepalingen van het reglement maar waarbij zij niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer door overmacht of andere bijzondere omstandigheden daarvan moet worden afgeweken.

De geest van de wedstrijd is promotie van de activiteiten van het Handelscentrum op een ongedwongen en vriendschappelijke basis.

Artikel 2: Looptijd van de wedstrijd.

De wedstrijd loopt van 18/09/2023 tot 1/10/2023. Deelnemen door het scannen van de QR-code, die de deelnemer verbindt met het wedstrijdformulier. Trekking van de winnaars en van de shopping-budget bonnen op zondag
 oktober 1 oktober 2023 na 18 uur.

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of andere bijzondere omstandigheden buiten haar wil de duur van de wedstrijd aangepast moet worden.
Over de actievoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd en deelnemen  aan de wedstrijd.

 • In de periode van de looptijd van de wedstrijd staan in de etalages van de deelnemende leden van het Handelscentrum rode paddenstoelen met witte stippen.
 • Een klant, die aankopen gedaan heeft bij een lid van het Handelscentrum kan deelnemen door het scannen van de QR-code, die doorverbindt naar het wedstrijdformulier op de website van Handelscentrum Geraardsbergen (handlescentrum.org).
  Deze QR-code is te vinden op de grote paddenstoelen in het straatbeeld, op de affiches en op de flyers van de wedstrijd.
 • Op dit wedstrijdformulier kan de klant ingeven hoeveel paddenstoelen en het totaal aantal witte stippen op die paddenstoelen er te zien zijn in de etalages van de deelnemende handelaars. Enkel de paddenstoelen in de etalages maken deel uit van de wedstrijd. De latere winnaars moeten hun aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 • Handelaars-leden van het Handelscentrum zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • Op de zondag 1 oktober 2023 zullen de winnende deelnemings- formulieren getrokken worden. De deelnemingsformulieren moeten ten laatste op de zondagavond (om 18 uur) op de website van Handelscentrum ingediend zijn.
 • Elke winnaar ontvangt een shopping-budget bon voor aankopen bij een lid van het handelscentrum.
 • De shoppingbudget bons zijn niet inwisselbaar voor contanten.
  • Het Handelscentrum behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden, de gegevens niet volledig zijn ingevuld of onleesbaar zijn.

Artikel 4: Lijst van de deelnemende handelaars.

 • De lijst van leden die deelnemen aan de wedstrijd zal terug te vinden zijn op de website, handelscentrum.org. De lijst der leden van het Handelscentrum wordt als bijlage bij onderhavig reglement gevoegd.

Artikel 5: Te winnen prijzen. 

  • 850€ aan shopping-budget bons verdeeld over:
   1ste plaats: € 500
   2de plaats: € 250
   3de plaats: € 100
 • De aankoopbons blijven drie maand geldig (tot 31 december 2023). De shoppingbudget bons zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 6: Privacy.

 • Door invulling van een deelnemingsformulier geven de deelnemers toestemming aan de organisatie om hun gegevens te gebruiken voor de noodwendigheden verbonden aan deze wedstrijd (contactname met de winnaars) en voor publicitaire doeleinden welke evenwel beperkt blijven tot vermelding van de naam, voornaam en foto van de winnaar op de facebook-pagina van de organisatie alsmede tot publicatie daarvan in lokale media.
 • De organisatie verklaart uitdrukkelijk de gegevens van de deelnemers, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld staat m.b.t. de uiteindelijke winnaar, niet te zullen gebruiken voor publicitaire doeleinden noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van haar leden of van derden.
 • Hoewel de organisatie zich er expliciet toe verbindt geen lijst van deelnemers aan de wedstrijd bij te houden, kan iedere deelnemer vragen dat zijn/haar gegevens vernietigd worden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@handelscentrum.org.
 • Met uitzondering van een lijst van de winnaars worden geen gegevens bijgehouden. Deze lijst zal evenwel slechts bijgehouden worden voor een periode van 5 jaar, en dit louter met het oog op hetgeen vermeld staat in artikel 5 van dit reglement, waarna deze vernietigd wordt.
 • Na de trekking de deelnemingsformulieren worden vernietigd.

Artikel 7: Publicatie.

Een kopie van dit reglement zal ter inzage gepubliceerd worden op de website van de V.Z.W.: www.handelscentrum.org. en ter inzage liggen bij de deelnemende handelaars.

Het Bestuur van Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.,

Rob Van Tilborgh
Voorzitter

Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.
Buizemontstraat 209 – 9500 Geraardsbergen – info@handelscentrum.org