Wedstrijdreglement 20-actie

WEDSTRIJDREGLEMENT: “20/…/2020”.

Artikel 1: Organisatie.

De “20/…/2020” wordt georganiseerd door de V.Z.W. Handelscentrum Geraardsbergen, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 45.

De organisatie van de wedstrijd gaat uit van de V.Z.W. zonder dat één of meerdere bestuursleden hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

De organisatie van de wedstrijd behelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis waarbij de V.Z.W. zich ertoe verbindt alle mogelijke inspanningen te leveren om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig de onderstaande bepalingen van het reglement maar waarbij zij niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer door overmacht of andere bijzondere omstandigheden daarvan moet worden afgeweken.

De geest van de wedstrijd is promotie van de activiteiten van het Handelscentrum op een ongedwongen en vriendschappelijke basis.

Artikel 2: Looptijd van de wedstrijd.

De wedstrijd loopt respectievelijk iedere maand van het jaar 2020 met de start op de 20ste van die maand.

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of andere bijzondere omstandigheden buiten haar wil de duur van de wedstrijd aangepast moet worden.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd en deelnemen  aan de wedstrijd.

Bijna iedere maand op de 20ste zal op de Facebookpagina van het Handelscentrum of via een ander medium een wedstrijd verschijnen. Hierin zullen de regels duidelijk aangegeven staan.

Iedereen kan slechts één maal deelnemen. Indien iemand wint in januari, kan deze persoon niet meer deelnemen aan wedstrijden van deze categorie. Deze persoon mag uiteraard wel deelnemen aan andere acties, zoals de eindejaarswedstrijd. Indien een persoon toch twee keer wint, zal de prijs niet uitgereikt worden.

Artikel 4: Lijst van de deelnemende handelaars.

De handelaars die deelnemen aan de wedstrijd worden willekeurig gekozen (onder de leden) en zullen gecommuniceerd worden samen met de wedstrijd van die maand.

Artikel 5: Te winnen prijs. 

De prijzen zijn niet op voorhand gekend en zullen op de dag zelf meegedeeld worden.

Het ruilen van prijzen tussen de verschillende winnaars is niet toegestaan. Het aanduiden van de winnaar voor die betreffende prijs door de handelaar geldt als definitief.

De organisatie verbindt zich ertoe de betrokken artikelen in de staat waarin ze zich op het moment van lottrekking bevinden binnen een redelijke termijn ook te overhandigen aan de winnaar van de wedstrijd zonder dat een laattijdige levering aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

De eigendom van de betrokken artikelen gaat over van de organisatie op de winnaar op het moment van trekking van het winnend formulier zodat de organisatie vanaf dan niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan de betrokken artikelen.

Artikel 6: Privacy.

Door invulling van een deelnameformulier geven de deelnemers toestemming aan de organisatie om hun gegevens te gebruiken voor de noodwendigheden verbonden aan deze wedstrijd (contactname met de winnaars) en voor publicitaire doeleinden welke evenwel beperkt blijven tot vermelding van de naam, voornaam en foto van de winnaar op de facebook-pagina van de organisatie alsmede tot publicatie daarvan in lokale media.

De organisatie verklaart uitdrukkelijk de gegevens van de deelnemers, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld staat m.b.t. de uiteindelijke winnaar, niet te zullen gebruiken voor publicitaire doeleinden noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van haar leden of van derden.

Hoewel de organisatie zich er expliciet toe verbindt geen lijst van deelnemers aan de wedstrijd bij te houden, kan iedere deelnemer vragen dat zijn/haar gegevens vernietigd worden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Met uitzondering van een lijst van de winnaars worden geen gegevens bijgehouden. Deze lijst zal evenwel slechts bijgehouden worden voor een periode van 5 jaar, en dit louter met het oog op hetgeen vermeld staat in artikel 5 van dit reglement, waarna deze vernietigd wordt.

Artikel 7: Publicatie.

Een kopie van dit reglement zal ter inzage gepubliceerd worden op de website van de V.Z.W.: www.handelscentrum.org alsmede ter inzage liggen op de zetel van de V.Z.W.

Het Bestuur van Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.,

Rob Van Tilborgh

Voorzitter

Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.

Oudenaardsestraat 45 – 9500 Geraardsbergen – [email protected]